Οπίσω εἰς ἀρχισελίδα (retro ad paginam principalem)

Impressum

Καλλίστη βίβλος τοῖς ἑλληνίζειν τῇ φωνῇ βουλομένων·

„Sprechen Sie Attisch?“

Moderne Konversation in altgriechischer Umgangssprache, von Dr. E. Joannides.

Taschenbuch, 80 Seiten, mit Ergänzung
"erotica" und "caenotata" = "das Neueste"
€ 12,- + 1,- Porto (EU-Ausland + 1,50 Porto).

Kapitel 1-10 auch auf CD gesprochen erhältlich (wissenschaftliche altgriechische melodische Aussprache), € 7,- + 2,- Porto (EU-Ausland + 4,- Porto). Hörprobe zum kostenlosen Herunterladen (mp3-Datei 379 kB): Kapitel 1-2.

< Textus lectus
ad audiendum /
Τὰ κείμενα ἀναγνωστὰ πρὸς τὸ ἀκούειν

Sorry, your browser doesn't suppor Java.
Πληκτρολογίου κύκλωμα ‘οδηγήσεως
τω̃˛ τάχιστα γράφειν ‘ελληνιστί - πρ
οι̃κα

Claviaturae actrum Graecum - gratis!

quo Graece celerrime scribitur, hic gratis deonerari potest (cum typis "Graeca normal"). Cum instructione (filo "PDF"). Actrum praebet multas commoditates velut: automaticam conversionem accentus acuti in gravem ante spatium, situm accentuum longe aptiorem quam in aliis dispositionibus (acutus et gravis sunt in media linea siti, non in suprema!), iota subscriptum facillime addi potest premenda "j" clave, compositionem accentuum et litterarum statim in albo imaginifero visibilem etc.
Conspectum typorum "Graeca normal" (True type) vide hic infra in textu Graeco!

Versio 1) Actrum cum typis "Graeca normal" una cum programmate "Keyman". (1 MB)

Versio 2) Actrum solum (iis, quibus programma "Keyman" iam est). (9,43 kB)

Typi "Graeca normal" soli (TrueType 77 kB)

Trium planitierum conspectus cum omnibus litteris quae typos "Graeca normal" continent:

Novum: Antiqua cum Graeca normal Windows
ad utendum cum actro Windows polytonico. Optantibus praebetur.

Neu: Antiqua mit Graeca normal für Windows
zum Verwenden mit dem Windows-Tastaturtreiber (polytonisch). Auf Wunsch lieferbar.

Μεσομήδου ὕμνος εἰς ἥλιον μεγάλῃ συμφωνίᾳ

Τὰ κείμενα ἀναγνωστὰ πρὸς τὸ ἀκούειν